Vann fra utmarka – tiltak ved skogsdrift:

  • god planlegging for utkjøringa
  • utbedring av kjørespor ( §5 i Forskrift for bærekraftig skogbruk )
  • etterarbeid snarest mulig
  • fordeling av vann til myrarealer
  • enkle buffer- og sedimentasjonsdammer på flate arealer nedafor hogstfelt
  • kvistdammer i små bekker og sig
  • dammer/terskler i bekker før innløp (link til “overgang utmark/innmark – tiltak “)

på dyrka mark for forsinkelse og sedimentering

Bilde 1 utmark tiltak
Kvistdammer (rapport NVE, Bioforsk, J.verket)
Bilde 2 utmark tiltak
Kvistdammer (rapport NVE, Bioforsk, J.verket)
Bilde 3 utmark tiltak
Grøft satt ut i myr Foto: Nils Olaf Kyllo