Tydelig medisinsk årsak styrker saken, samt at gården og utstyret er vedlikeholdt og i tråd med tida.

Formålet med ordningen er at folk skal kunne fortsette i yrket med en inntekt som er til å leve av; og så langt råd er unngå sykmelding, omskolering og uføretrygd.

Nødvendig

Hjelpemidlet/spesialtilpasningen skal være nødvendig og hensiktsmessig, og direkte avhjelpe for funksjonsnedsettelsen. Det legges også til grunn for tildeling at du kan oppnå en inntekt i næringa, som er å leve av.

Hvis du har annen inntekt av betydning, gis det ikke "tilskudd" i form av hjelpemiddel i gårdsdrifta.

Betydelig og varig

Forhold som blir tatt med i vurdering fra Nav hjelpemiddelsentral, er først og fremst det medisinske grunnlaget. Altså at det er en betydelig og varig nedsatt funksjonsevne; og videre at hjelpemidlet direkte avhjelper for denne funksjonsnedsettelsen. Andre ting som blir tatt i betraktning er alder, alternativ yrkeserfaring, utdanning og arbeidsmarked.

Krever mye dokumentasjon

Ordinært driftsutstyr regnes ikke som hjelpemiddel. Med andre ord om utstyret er vanlig og påregnelig å ha i tilsvarende drift i vårt geografiske område. Her vil det være lokale variasjoner rundt i landet om hva som regnes som ordinært driftsutstyr, og det er et visst handlingsrom i avgjørelsen av hjelpemiddelsaker. Det er viktig med god dialog med Nav hjelpemiddel i forkant av en mulig sak for å få en viss avklaring.

Selve søknaden krever ganske mye dokumentasjon, og det medfører både tid og kostnader. Derfor bør man tenke seg om før man går i gan, dersom det kommer klare tilbakemeldinger om at en mulig søknad vil ende med avslag.

60 prosent

Hvis søknad godkjennes ytes tilskudd/"lån" på 60 prosent (eks. MVA). Det er dessuten viktig å få med eventuelle monteringskostnader i søknaden.

Hjelpemiddel med kostnadsramme inntil 100.000 kr dekkes fullt ut.

Rimeligste alternativ

I søknaden skal det legges fram flere pristilbud, og Nav dekker kun rimligste alternativ. Ønsker du et dyrere alternativ, må du dekke mellomlegget selv.

Nedskriving av hjelpemidlet skjer over 10 år. Ved utlevering skrives det under et gjeldsbrev. Hjelpemidlet må brukes i 10 år. Hvis en gir seg før 10 år er gått, eller ikke har inntekt, må "gjelden" betales.

Hjelpemidlet er personlig. Hvis garden overdras til neste generasjon før det er gått 10 år, vil neste generasjon kunne overta utstyret til takst. Hvis den som overdrar fortsetter som avløser med en lønn tilsvarende livsopphold, kan hjelpemidlet forbli i drifta. Uansett greit å ta dialogen med bevilger som foretar kontroll etter 10 år for å se at du har hatt inntekt fra bruket i disse åra.

Ta gjerne kontakt

Ta gjerne kontakt om du er i en situasjon med vedvarende helsemessige utfordringer eller funksjonsnedsettelse, så tar vi en prat om mulige løsninger og eventuelt vurdere en søknad om hjelpemiddel.

Det kan være verdt et forsøk å sende inn en søknad om du innfrir punktene nevnt over.