SMIL

24.04.2017

Formålet med spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL, er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensninga fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordninga er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Fra 2017 er forskrifta endra slik at også eiere som ikke selv driver areal likevel kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Kommunene prioriterer tiltak og behandler søknader. Det er ulike søknadsfrister i de enkelte kommunene.

Søknaden skal bestå av tiltaket tegnet inn på kart, en prosjektbeskrivelse og et kostnadsoverslag.
Det søkes på eget søknadsskjema.

Les mer om SMIL-ordninga