Grovfôr 2020

02.03.2017 (Oppdatert: 24.04.2017)

Grovfôr 2020 er et nasjonalt prosjekt med formidling som hovedfokus. Målet er 20% økt grovfôrandel i fôrrasjonen per kg melk og kjøtt produsert. I Trøndelag startet arbeidet med kartlegging av grovfôrkostnader hos 40 produsenter. Disse møttes på en todagers fagsamling i midten av mars for å diskutere sin grovfôrøkonomi. Gårdbrukerne vil bli fulgt opp de kommende 3 år for å forsøke å nå målene om økte avlinger av bedre kvalitet, som igjen kan føre til økt andel grovfôr i fôrrasjonen.

Fagkunnskapen som samles inn og formidles gjennom prosjektet samles i en felles grovfôrnettside: https://grovfornett.nlr.no/

Prosjektet har seks prosjektgrupper som arbeider med ulike delprosjekter. Disse er satt sammen av fagfolk fra hele landet. I NLR Trøndelag deltar Ragnhild Borchsenius i en av gruppene.

Oddbjørn Kval Engstad er fagsjef for prosjektet og leder også faggruppa for arealbruk, som skal ta for seg fôrbehov, vekstvalg og dyrkingsstrategi, beitebruk og hydroteknikk.

Geir Paulsen i Felleskjøpet Rogaland Agder leder fagruppa for såvare, etablering og fornying. Her inngår valg av såvare til ett- og flerårig bruk, jordarbeiding, såteknikk og plantevern.

Anders Rognlien i Yara leder faggruppa for gjødsling, som skal se på gjødselbehov og gjødslingsstrategier, verdi, teknikk og lager for husdyrgjødsel, samt kalking.

Jan Håvard Kingsrød i Felleskjøpet Agri leder faggruppa for høsting, konservering og lagring. Temaet omfatter slåttestrategi, høsteteknikk og -linjer, ensilering, lagring, utfôring sett i sammenheng med høstelinje, samt avlingsregistering.

Partnere i prosjektet er Tine (prosjekteier), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO og Mære landbruksskole. Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Addcon, Graminor og Agromiljø er faglige og økonomiske bidragsytere. I tillegg til midler og egeninnsats fra disse aktørene, har Matmerk bevilget KIL-midler til prosjektet. Prosjektarbeidet starter andre halvår 2016 og går tre år framover. Prosjektleder Torger Gjefsen og fagsjef Oddbjørn Kval-Engstad er innleid, det samme er NLR-ansatte som deltar i faggruppene.

 

Vi kan kartlegge din grovfôrøkonomi og bidra til å belyse potensialet i din produksjon. Ta kontakt!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.