Program

  • Kaffe m/enkelt tilbehør
  • Gjødsling til eng – vi ser på gjødslingsfelt med vårgjødsling fra 0 til 16 kg N, med og uten husdyrgjødsel og diskuterer ulike gjødslingsspørsmål i både et økonomisk og i et klima/miljøperspektiv
  • Utvikling, høstetid og kvalitet i gras
  • Eng- og beitevekster med potensial for økte avlinger og/eller kvalitet - vi ser på forsøks- og demonstrasjonsfelt
  • Grashøsting– drivstoffreduserende tiltak og utstyr, enkel demonstrasjon av dobbelknivslåmaskin

Forsker Anne Kjersti Bakken fra NIBIO blir med oss i starten og vil bidra med sin kunnskap, både om N-opptak/utnytting i gras, klimautslipp mm.

Arrangementet gjennomføres med finansiell støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag sitt Klima- og miljøprogram.

Vel møtt!