Indre Fosen

Elin Thorbjørnsen

I Rissa er det meste av melkekufôr slått under gode forhold. Gjødselkjøringa på dette arealet kunne ikke fått bedre forhold, og alt ligger til rette for en fantastisk start på andreslåtten. Det står likevel igjen en god del gras, spesielt hos ammekuprodusenter og på areal som ligger litt høyere og inn fra fjorden. Vi håper på oppholds nå slik at dette fôret også kan høstes til ønska tid og under gode forhold. På arealet som er slått ser det ut til at avlingene er omtrent som «normalt» og med det regnet som har kommet nå kan vi også håpe på gode gjenvekst.


Ørlandet

Maren Kjøren Leraand

På Ørlandet ble mye av førsteslåtten tatt før regnet kom, men en del gras gjenstår fortsatt. Flere kunne melde om noe gulning på sandjorda før slåtten på grunn av det tørke. Avlingsmessig ser det ikke ut til å bli et toppår i førsteslåtten, men det er forhåpentligvis mye i hver ball der det ble slått før væromslaget. De som slo forrige helg eller tidlig i foregående uke kan også forvente høg kvalitet, men utviklinga gikk fort fram og kvaliteten falt nok tilsvarende i løpet av uka. Flere melder om at raigraset har gitt en bra førsteslått i år sammenligna med timoteienga. Inntrykket er at mange av de som har slått, prioriterte å kjøre ut mineralgjødsel før væromslaget, og at det har vært lite husdyrgjødselkjøring. Det håpes nå på at en god andreslått kan veie opp for en litt under middels førsteslått. Flere vurderer å ta tre slåtter istedenfor to som planlagt.


Midtre Gauldal/Holtålen

Marte Yseth

Det er store variasjoner i Gauldalen. Noen gårdbrukere i lavereliggende områder fikk gjort unna førsteslåtten i godværsperioden før helga. De fikk ideelle forhold for spreding av husdyrgjødsla.
Utviklinga av graset går fort og timoteien har skutt, og vel så det i noen områder, mens det er god busking og begynnende skyting i andre. Det er mange som venter på oppholdsvær for å komme i gang med slåtten. Gjenlegga er stort sett sådd, og det er nå viktig å ta en tur ut på åkeren for å se etter ugras. En del sau er sluppet på fjellbeite.


Stjørdal, Frosta og Meråker

Astrid Johansen

På Kvithamar blei det registrert begynnende skyting 4.juni, og på Frosta blei dette stadiet passert et par dager tidligere. Både i Stjørdal og på Frosta valgte en god del å utnytte godværet og kom i havn med førsteslåtten i slutten av forrige uke under strålende forhold og god fortørk. Samtidig har også mange valgt å vente med slåtten. Her blir det nok full fart så snart innhøstingsforholda tillater det. I Meråker har foreløpig ingen begynt med slåtten men også her begynner nok slåtten så snart det blir forhold for det.


Innherred

Elin Sikkeland

Mange av de som skal ha / har planlagt tre slåtter i år, har slått og bør ha fått fôr av god kvalitet. De med toslåttssystem venter på første og beste godværsperiode. Regnet som har kommet den siste uka har kommet veldig godt med for alle.


Namdalen

Jørn Brønstad med fler

I indre deler av Namdalen anslås at det bare er 15-20 % av arealet som er slått enda. Etter noen dårlige grovfôrår, har mange vært mer opptatt av mengde enn kvalitet, og derfor valgt å vente. Før regnet var det antydning til sviskader på den mest tørkesvake jorda. Det rapporteres om varierende avlinger, fra svært gode på raigraseng ved kysten til noe under middels i indre, lågereligende strøk. Der graset fortsatt står på rot har det blitt litt legde en del steder. Det blir nok full fart så snart det blir oppholdsvær igjen! I fjellbygdene er det enda litt for tidlig å begynne med slåtten, men også der gikk utviklinga fort fram i siste uke.


Meldal

Svanhild Bakke

I Orkland er det i uke 24 bare noen få som har begynt førsteslåtten. Siden siste helg er det kommet noe etterlengtet regn (15 – 20 mm) som har gitt fukt til gjenlegg og eng. Gjenleggene ser nå ut til å komme fint. Enga er mer enn klar til slått og timoteien er på stadiet skyting/full skyting. Slik det ser ut nå midt i uka bør det til helgen bli oppstart med slåtten her.

Enga i Rindal er også klar til slått allerede til førstkommende helg, men her kom det ei skikkelig floskur før helgen som gjør at jorda trenger litt mer opptørking før slått. Floskura førte til mye avrenning fra gjenleggene og vi oppfordrer Rindalsbøndene til å se over gjenlegga for å sjekke statusen.

Når det gjelder avlingsmengde av gras ser det ut til å bli et middels godt år. Kvaliteten på graset er nå raskt synkende.


Oppdal

Torhild S. Mjøen

I Oppdal er sauebøndene i full gang med å kjøre sauen til fjells. Både for saue- og storfeprodusenter er det enda ei stund til slått, men tida kan gjerne benyttes til å se over slåmaskina og anna innhøstingsutstyr! I Rennebu er det nå tid for høsting.

Avling
Figur 1. Fra gårdbrukere som har tatt førsteslåtten meldes det gjennomgående om at avlingene er under middels. Det samme sier NIBIO’s Grovfôrmodell. Den grønne linja viser «normal»-avling for Kvithamar, mens den røde linja viser avlinga slik den beregnes av modellen inneværende år. En ser av figuren at nedbøren som kom i løpet av helga har bidratt til å motvirke stagnasjonen i avlingsutviklinga som følge av tørken fram til fredag 11.juni.