Ny rådgiver på korn

Sanna Krüger Persson er ny rådgiver innen jord, plantekultur og presisjonslandbruk i NLR Trøndelag, med spesialkompetanse på korn. Sanna kommer fra en tilsvarende jobb i svenske Hushållningssällskapet, og har med seg mye god erfaring derfra. Med det har vi i NLR Trøndelag styrket oss på området jord og plantekultur generelt, og korn spesielt.

Sanna jobber tett sammen med Truls Olve Terjesønn Hansen, som har presisjonslandbruk som sitt spesialfelt. Sanna har også presisjonslandbruk som arbeidsområde, og har stor interesse for hvordan vi kan tilpasse gjødslinga med hjelp av ulike verktøy innen presisjonslandbruk.


Oppfølging gjennom hele året

Gjennom året er det mange vurderinger som skal gjøres og mange avgjørelser som skal tas, for å optimalisere drifta på gården. Klassiske utfordringer går på det å for eksempel ligge i forkant med innkjøp og å optimalisere jorda - både med tanke på tilførsel av næring og bekjempelse av skadedyr og ugras.

Rådgivinga tar utgangspunkt i de faktiske forholdene på gården din, og baseres på flere besøk i særlig viktige faser gjennom driftsåret.

Med personlig kornrådgivning får du både faglig støtte, råd og

praktisk hjelp, som gir deg mer tid til å være en bedre bonde.

Våre rådgivere har lang erfaring med de aller fleste utfordringene som kan oppstå i forbindelse med avlingen. Sammen med din kjennskap til historikk og relevante forhold på gården, legger du og rådgiveren en plan for det kommende driftsåret, med mål om å optimalisere og utvikle drifta stadig mer for hvert år.

Fokusrådgiving fra NLR Trøndelag strekker seg gjennom hele året, og er lagt opp etter et årshjul. Ønsker du å starte et rådgivingsløp midt i driftsåret, gjør vi det enkelt og setter i gang prosessen der du er på det aktuelle tidspunktet.


Fase 1: Høsten - planer for neste driftsår

I denne fasen planlegger vi neste års avling, med tanke på både vår- og høstonn. Skal du så bygg, rug, havre eller hvete, og hvor mye trenger du i så fall av hver sort? Og hva med plantevernmidler? Her bidrar vi med vurderinger rundt både avlingsplanlegging, vekstskifte og innkjøpsplanlegging.

I avlingsplanlegginga inngår også gjødselplanlegging, med fokus på hvor mye gjødsel du skal bruke på hvert område av åkeren. Vi vurderer om du bør variere bruken av gjødsel, fosfor, kalium, kalk eller andre tilsetningsmidler, basert på avlingen i det inneværende året.


Fase 2: Januar, februar - oppdatering av planene

I januar/februar ser vi på om det er behov for å endre planene, hvis du har bestemt deg for å satse på annen avling i tillegg, vurderer å bytte kornsort eller lignende.

Dette tidspunktet på året vurderer vi om det skal lages tildelingsfiler for våronn, for eksempel hvis fosfor-gjødselet skal spres variert eller hvis såkornsmengden skal tilpasses. Skal en nullrute plasseres ut slik at du kan følge nitrogenleveransen fra jorda? Målet er en god planlegging for våronn.


Fase 3: April, mai, juni - vekstsesong

I denne fasen er det særlig viktig å følge med på utviklingen av kornet, og om kornet eventuelt har sykdommer, sopp, ugress eller lignende. Basert på dette vurderer vi bruk av ulike plantevernmiddel, behov for gjødsling, vekstregulering osv.

Hvis du ønsker, lager rådgiveren en tildelingsfil for variert spredning av nitrogen, med utgangspunkt i biomasse-kart, måling av nitrogenkonsentrasjon med N-tester og nitrogenopptak med nitrat-teststaver. Måling med bærbar N-sensor er også mulig for å vurdere gjødslingen.

Rådgiveren tar kontakt med deg når ulike aktiviteter er planlagt, og melding sendes ut til deg slik at du vet hva som skjer, både i felt og hos NLR.


Fase 4: august, september - innhøsting og høstonn

Under innhøsting og høstonn er det tid for å etablere høstkornet og evaluere året som gått. Når vi har vekstsesongen ferskt i minnet vurderer vi forbedringer i neste driftsår, og tar dette med oss når vi planlegger neste sesong. Hvis høstkorn eller høstraps dyrkes, diskuterer vi etablering og gjødsling både til høstonn og - avhengig av bestanden på høsten - gjødsling om våren.

Denne måten å organisere rådgivningsarbeidet på, gir rådgiverne

en sterk relasjon til deg som bonde, og muligheten til å få et

helhetsperspektiv på gården.


Ser helheten i gården din

Rådgiverne blir gjennom dette arbeidet godt kjent med vekstforhold og andre faktorer som spiller inn på avlingen. De får også den store fordelen at de kan jobbe både kortsiktig og langsiktig på èn gang, og være proaktive i rådgivningen.

En stor fordel rådgiverne har, er at de får sett mange gårder i samme område, og blir kjent med vekstforholdene og hvilke teknikker som har vært brukt med vellykket resultat.

Som en del av rådgivningstjenesten sender vi ut sms-varsler med informasjon dersom det er store forekomster av for eksempel spesielle insekter eller sopp i et område, aktuelt nitrogenopptak, eller om vi arrangerer markdager du kan ha interesse av.

I arbeidet bruker du og rådgiveren de verktøy som du er vant med, eller er interessert i å bruke. Eksempel på program som kan brukes er Skifteplan, CropPlan, CropSAT og Atfarm. Sanna har mye erfaring med å bruke CropPlan for å planlegge, dokumentere og analysere planteproduksjonen på en enkel måte. CropPlan må kompletteres med for eksempel Skifteplan, for å lage tildelingsfiler.


Presisjonsrådgiving

En viktig del av rådgivinga for kornbønder er presisjonslandbruk. Her finner vi fram til den optimale tilførselen av såkorn, kalk, fosfor, kalium og nitrogen, basert på jordprøvetaking, analyser og erfaringer.

Resultater av jordprøver fra hele åkeren gir grunnlag for å lage en tildelingsfil over spredning av gjødsel og kalk i for eksempel Skifteplan. Satellittbilder kan brukes for å variere spredningen av nitrogen, plantevern og tilvekst-regulering, og for å studere oppkomst.

Med presisjonsrådgiving vil du tilpasse innsatsfaktorerne til der de trengs som mest på feltet, med mål om å øke avlingen og få en jevnere kvalitet. Har du nylig kommet i gang med presisjonslandbruk, hjelper vi deg også gjerne med teknikken, med mål om at du skal mestre dette på egen hånd, og være trygg på at du gjør det riktig.


Oppfyll potensialet på gården din

Som fokuskunde er målet at du skal få tatt ut hele potensialet i kornproduksjonen på gården, og gjerne også minske tida du bruker på håndtering av administrative oppgaver. Med en rådgiver som følger opp vekstsituasjonen over tid, vil du år for år få utvikle kornproduksjonen i den retningen du ønsker, basert på erfaringer og grundige analyser av de faktiske forholdene.

Er du interessert i å bli fokuskunde? Ta kontakt med Sanna, Maren eller Harald, så lager vi et opplegg som passer deg!


Sanna Krüger Persson

Rådgiver jord og plantekultur, Sivilagronom

Tlf. 902 52 835

E-post: sanna.persson@nlr.no

Kontorsted: Leinstrand

Bilde Sanna

Maren Kjøren Leraand

Rådgiver plantekultur

Telefon: 907 00 965

E-post: maren.leraand@nlr.no

Kontorsted: Brekstad

IMG 8779 Maren Kjoren Leraand

Harald Mathias Ferstad

Rådgiver plantekultur

Telefon: 464 33 944

E-post: harald.ferstad@nlr.no

Kontorsted: Steinkjer

IMG 8805 Harald Ferstad