Vi gjennomfører forsøk både i samarbeid med eller på oppdrag frå andre, og på eige initiativ. Her er ei kortfatta liste over forsøksfelt i Trøndelag i 2021.

Tema

Etablering

Lokalisering

«Nye» grasartar/sortar. Strandsvingel, engsvingel, timotei, bladfaks.

2017

2018

Stjørdal (2 felt)

Namdalseid, Grong

Vekstar med potensial for haust- og tidleg vårvekst

Sommarsådd haustrug, raigras, belgvekstar mm til grønnfôr/beite.

2020

2021

Stjørdal

Stjørdal

Frøblandingar i vanleg eller meir intensivt slåttesystem.

2021

Stjørdal (lågland/sør)

Oppdal (fjell/nord)

Raudkløver, studere overvintring og avling i to/tre slåttar.

2020

Rennebu

Engsvingel, teste i alt 16 nordleg- og sørleg tilpassa sorter.

2021

Stjørdal (sørlege sortar)

Soknedal (nordlege sortar)

Timotei, teste nye nordlege og sørlege timoteisorter.

2021

Oppdal (nordlege sortar)

Strandsvingel til slått eller beite i høgareliggande bygder.

2020

Oppdal

Varig eng som effekt av slåttetidspunkt og overvintring.

2021

Oppdal

N-gjødsling og svovelforsyning til eng.

2020

Levanger

Plasmabehandla gjødsel frå N2-Applied

2020/2021

Stjørdal

Avling og kvalitet ved ulike utviklingstrinn i heilgrøde

for utvikling av haustetidsmodell.

2021

Stjørdal