Avviklingsvedtak og store utfordringer

Bakgrunnen for avtalen er vedtak i Stortinget fra 15. januar 2018 om å avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Med dette vedtaket står ei hel næring uten inntektsskapende arbeid. Enkeltpersoner, med sine familier, står foran store beslutninger med komplekse problemstillinger i forhold til framtida, både på det fysiske og det psykososiale planet. Pelsdyroppdretterne har derfor oppsøkt NLR Trøndelag for råd og veiledning med avviklingen. Vårt rådgiverkorps har kompetanse og erfaring til å bistå de berørte pelsdyroppdretterne innen flere fagområder, som økonomi, regnskap, bygg, advokat, eierskifte/takst og HMS, jord og plantekultur.

Avtalen omfatter også oppdrettere utenfor NLR Trøndelag sitt vanlige geografiske nedslagsfelt og vi kobler på rådgivere fra andre regioner der det er hensiktsmessig og/eller behov for det.

Tverrfaglig rådgiving

Oppdraget gir rom for bred tverrfaglig rådgiving innenfor flere av våre tjenesteområder. I første omgang går oppdraget ut på å avklare en del spørsmål med involverte parter dvs. kommuner, fylkesmenn, Innovasjon Norge og ikke minst oppdretterne selv. Det er et omfattende arbeid som næringen står ovenfor og for mange er det mange nye fagfelt de nå må sette seg inn i.

Den tverrfaglige rådgivingen går ut på hjelp og bistand til søknader om riving og oppføring av bygningsmasse. Økonomisk rådgiving i skattespørsmål, strategisk rådgiving i forbindelse med opprettelse av ny virksomhet og økonomiske driftsplaner for finansiering av nye prosjekt. Mange av oppdretterne vil også ha behov for råd og veiledning av våre HMS-rådgivere for å komme seg gjennom prosessen, samt SHA-planer* ved både riving og bygging av ny bygningsmasse


Capture

*) SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Omstillingsmidler fra Innovasjon Norge

Landbruks- og matdepartementet har gitt Innovasjon Norge mulighet til å bevilge omstillingsmidler til pelsdyroppdrettere som må avvikle som følge av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Ordningen har en ramme på 95 mill. kroner fordelt over en periode på 5 år. For 2020 er det bevilget 20 mill. kroner over ordningen til formålet.

Målgruppe for ordningen er pelsdyroppdrettere som skal omstille til ny virksomhet og som hadde pelsdyrproduksjon pr. 15. januar 2018. Oppdrettere som er berettiget til kompensasjon etter forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr faller innenfor målgruppen. Dersom pelsdyroppdretteren samtykker, kan det også gis tilskudd til annen person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket. I slike tilfeller knyttes maksimalt tilskuddsnivå til det aktuelle pelsdyrforetaket. Det er ikke nødvendig at pelsdyrproduksjonen er avsluttet, for å kunne søke eller motta omstillingsmidler.

Personer som har overtatt landbrukseiendom hvor den tidligere eieren drev pelsdyrproduksjon 15. januar 2018, kan også motta omstillingsmidler dersom den tidligere eieren ikke har fått slike midler.


Tiltaksområder og tilskuddsnivå

Det kan gis tilskudd til omstilling til lønnsom næringsvirksomhet både innenfor og utenfor landbruket. Det kan ikke gis støtte i strid med statsstøtteregelverket. Det kan maksimalt gis 2 mill. kroner til en enkelt mottaker.

• Etablering av ny virksomhet og bedriftsutvikling: Til forberedelse og etablering av ny virksomhet, produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging samt markedsføring av nye produkter kan det gis tilskudd til inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

• Investering i ny eller eksisterende virksomhet: Til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis tilskudd på inntil 60 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 60 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

• Investering i forbindelse med generasjonsskifte: Til personer under 35 år som overtar landbrukseiendom kan det gis tilskudd til mindre investeringer med inntil 70 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

Spørsmål kan rettes til

Kirsti Haave Myran, prosjektleder, tlf. 48136891

Per Helge Haugdal, teamleder økonomi, tlf. 91643074

Jan Arve Langørgen, teamleder bygg, tlf. 40220218

Per Olav Rian, teamleder HMS, tlf. 99298451