Norsk Landbruksrådgiving forventer reaksjoner på hvorfor ikke Norge har søkt om dispensasjon for Reglone til nedsviing i potet. Danmark har jo klart det i år også!

I Norge er Gozai på dispensasjon i 2021 (brukt med eller uten risknusing). Spotlight Plus er godkjent i brukt i potet men ikke etter risknusing (dispensasjon er gitt for bruk etter risknusing i tidligpotet for 2021).

En dispensasjon krever at det er en nødsituasjon

For å kunne søke om dispensasjon for bruk av et plantevernmiddel må det foreligge en såkalt nødsituasjon. Regelverket for dette sier følgende: "Bestemmelsen i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 53 åpner for at man kan gi en begrenset godkjenning av plantevernmidler som ikke fra før er lovlige i søkte kultur i Norge, under svært strenge vilkår. Forutsetningen for at man skal kunne anvende artikkel 53 er at det foreligger en særlig omstendighet – en nødssituasjon – som ikke kan bekjempes på annen rimelig måte. I tillegg bør slike godkjenninger ikke gis mer enn én gang og da i en periode på opp til 120 dager."

I EUs arbeidsdokument for nødssituasjoner etter artikkel 53 i Forordning (EF) 1107/2009 (SANCO/10087/2013 rev. 0) står det at bruken av artikkel 53 skal begrenses til tilfeller med åpenbar fare for planteproduksjon eller økosystemer som ikke kan oppnås på annet rimelig vis.

I Norge har vi ikke en nødsituasjon, ettersom vi har både Gozai og Spotlight Plus tilgjengelig til vekstavslutning i potet i 2021.

Sterke begrensninger i bruken av Reglone i Danmark i 2021

I Danmark satte de poteter uten å vite om de hadde tilgang til nedsviingsmidler. Det ble søkt om å bruke Reglone 2 x 80 ml/daa. I tillegg har Danmark fått dispensasjon for bruk av Gozai med maks to behandlinger. Spotlight Plus er ikke tillatt brukt i Danmark.

 • Maks dose er 2 x 80 ml/daa.
 • Maks vannmengde er 9 l/daa.
 • Må ikke brukes nærmere enn 20 meter fra veier, boliger, institusjoner, og offentlige arealer (for å beskytte beboere og forbipasserende).
 • Må ikke brukes nærmere enn 30 meter fra vann (bekker, elver, sjøer).
 • Må ikke brukes nærmere enn 5 meter fra §3-områder for beskytte leddyr og terrestriske planter.
 • Krav om bruk av avdriftsreduserende utstyr med minimum 50% avdriftsreduksjon på alt behandlet areal.
 • Kan ikke bruke Reglone i stivelsesproduksjon.
 • Reglone kan bare brukes til nedvisning av lagerpotet i ulike kategorier* innenfor vekstperioden BBCH 48-89 (for poteter som har nådd ønsket størrelse, men som er i vekst).
 • Behandlingsfristen er 7 dager.
 • Produsentene må føre en spesiell journal som viser at bruken av Reglone og at vilkårene er oppfylt.
 • Produsentene må fylle ut en egen bestillingsseddel og et skjema "Tro og love erklæring".
 • SEGES skal forsikre seg om at den enkelte produsent ikke får kjøpet mer Reglone enn tillatt doseringer (slik som det blir oppgitt i ”Bestillingsseddel og Tro og love erklæring”).
 • SEGES må holde oversikt over hvor mye Reglone som er solgt til den enkelte produsent, med oversikt over antall daa som er behandlet innen de ulike vekstkategoriene*.
 • Det påhviler SEGES, å informere brukerne om vilkårene som er fastsatt og om plikten til å føre særskilt journal (som viser at vilkårene er overholdt jf. Miljøstyrelsens mal).
 • Reglone vil være i salg fram til 24. september, og kan benyttes fram til 1. oktober.
 • I tillegg er det andre krav om bruk av verneutstyr og traktor med kullfilter i førerhytta (noe som ikke gjelder spesielt for Reglone).

* Dispensasjon for bruk av Reglone gjelder innenfor poteter i kategoriene 149, 150 og 152-156. (Settepoteter =149, settepoteter egen avl = 150, Stivelsespotet = 151, Konsumpotet = 152, prosessert konsumpotet = 154, potetmjøl og potetflakes = 155, chips og pommes frites = 156, 153 = andre,)