Som et ledd i prosjektet, er det blitt gjennomført en kartlegging hos reindriftsutøver, for å se behovet og klare å legge til rette for et tilpasset, godt HMS-tilbud til reindriftsutøvere.

– Vi hadde en klar tanke om at tiltakene HMS-tjenesten ruller ut skal være basert på det som næringa melder inn som HMS-behov. De ble derfor invitert til å svare på en spørreundersøkelse om behovene slik at de selv kan fortelle hvor skoen trykker, forklarer Johan Martin Stenfjell, HMS-rådgiver i NLR. Han jobber med HMS opp mot reindriftsutøverne, sammen med Anna Kristine Sokki Bongo. De holder til i henholdsvis Trondheim og Kautokeino.

Ser behov for bedriftshelsetjeneste

– De aller fleste av de spurte var positive til oppfølging av bedriftshelsetjenesten. For bedriftshelsetjenesten er reinutøvere en ganske ukjent yrkesgruppe, på samme måte som det ikke er vanlig for næring. Derfor starta vi et prøveprosjekt der vi utarbeida en veileder til en undersøkelsespakke, forteller Anna Kristine Sokki Bongo. I pakka inngår både helsesamtale og en fysisk undersøkelse. 55 reindriftsutøver fra Nordland og Kautokeino har deltatt i prøveprosjektet med bedriftshelsetjenesten.

– I evaluering er det kommet fram et ønske om at bedriftshelsetjenesten bør ha bedre kunnskap om næringa og arbeidshverdagen til en reindriftsutøver. I tillegg har vi fått tilbakemeldinger på at undersøkelsen bør bli gjennomført på eget språk. Per i dag er det ingen helsepersonell som har den språkkompetansen i bedriftshelsetjeneste i Norge, sier Anna Kristine. Prøveprosjektet viste også at de aller fleste deltakerne ønsket seg oppfølging som et jevnlig tilbud.

Som et resultat av prøveprosjektet og evalueringen blir det utarbeidet et opplæringsprogram for helsekontroll, og bedriftshelsetjenesten skal få en bedre oversikt over arbeidshverdagen til reindriftsutøvere.

BHT reindriftsutovere

Det er ikke bare den fysiske helsa som reindriftsutøverne ønsker mer oppfølging rundt, men også tilgang til et lavterskel tilbud som går på psykisk helse. Med en arbeidshverdag som ofte befinner seg langt fra infrastruktur, kan man ha behov for råd og kompetanse til å håndtere hverdagen.

– Sammen med en ressursgruppe bestående av reindriftsutøver, jobber vi med å finne en løsning og et behandlingsprogram som retter seg mot vanlige psykiske plager, forteller de.

Tilpassa førstehjelpskurs

Kartleggingen viste også stor etterspørsel etter førstehjelpskurs. Derfor er det utarbeidet et kurs som er tilpasset utfordringene næringa står overfor i hverdagen.

– Vi har knytta til oss en fagperson med kompetanse innen prehospital behandling og god kjennskap til reindrift, forklarer Johan Martin. Han forteller videre at førstehjelpskurset er lagt opp med casebasert trening fra relevante scenarier fra reindrifthverdagen. I desember 2021 arrangerte de et pilotkurs på Røros.

– På det første kurset fikk deltakerne prøvde seg ute i 20 minusgrader, så det var aktuelle forhold også. Vi fikk gode tilbakemeldinger på innhold, så tanken er å gjennomføre kurs i andre reinområder etter hvert, sier han.

Rein forstehjelpskurs
På førstehjelpskurset er det casebasert trening fra relevante situasjoner i hverdagen til reindriftsutøvere. (Foto: Johan Martin Stenfjell)

Velferdsordninger for reindriftsnæringa

I tillegg til å gjennomføre kartlegginga hos reindriftsutøver, har HMS-rådgiverne satt i gang samarbeid NAV, og gjennomført flere digitale infomøter for utøverne om ulike velferdsordninger.

– Vi ønsker at reindriftsutøverne skal være informert om sine rettigheter i møte med NAV, for vi opplever at reindriftsutøver ikke alltid får den hjelpa de skal ha. Derfor ønske vi også at NAV retter større fokus på arbeidsgruppa reindriftsutøvere.

Det er ikke bare utøverne selv som ser behov for et systematisert HMS-tilbud i næring.

– Kursa vi har satt opp er etterspurt av flere som har oppdaga hva vi holder på med. Kompetansen vi har trengs flere plasser og andre instanser etterspør tjenestene, forteller Anna Kristine som har hatt flere kurs på reindriftsskoler og hos statsforvalter.

Synergier med landbruksnæringa

En del av jobben til HMS-rådgiverne har også vært å definere de ulike HMS-tiltaka og gjøre det kjent for reindriftsutøverne. Ikke fordi mye er ukjent, men fordi det ikke nødvendigvis er definert som et HMS-tiltak i reindrifta.

– Det er og har vært, viktig for oss å signalisere til næringa at HMS-tiltaka ikke er et nytt og skremmende system som de nå skal inn i. Derfor har vi brukt tid på å definere tiltaka som allerede eksisterer og som alle kjenner til, forklarer Anna Kristine.

Trude Flatland er HMS-rådgiver i NLR, retta mot landbruk. Hun ser kun positivt på erfaringsdeling mellom de to næringene innenfor HMS.

– Både med beiting og bruk av utmark, ATV og snøscooter har næringene noe å lære av hverandre. Vi trenger ikke starte på nytt når vi skal lage et nytt kurs, sier Trude og forteller videre om HMS-kurs som lages nå, som tar for seg sikkerhet for snøscooter og ATV.

Atv krev forarkort

Positive tilbakemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Sammen med reindriftsseksjonen i Landbruks- og matdepartementet, jobber nå NLR med å legge til rette for et godt opplegg for reindriftsnæringa.

– Reindriftsutøvere har et farlig yrke, så det trengs et felles opplegg for HMS-tjenester i næringa, sier avdelingsdirektør Morten Floor i seksjon reindrift. Han roser jobben de to HMS-rådgiverne har gjort så langt.

– De har et stort område å dekke, men de har løst det bra så langt. Anna Kristine og Johan Martin dekker et behov og utgjør en forskjell for næringa. Og vi har store forventninger til fortsettelsene! sier han.

Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell Foto Siri Josefine Mo
HMS-rådgiverne Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell i NLR har de siste årene utviklet og lansert et HMS-tilbud for reindrift. Tilbudet blir nå varig. (Foto: Siri Josefine Mo)