I 2021 ble det utført 711 feltforsøk, både på medlemmenes gårder og på NLRs egne forsøksgårder. Disse forsøkene gir oss kunnskap om sortsvalg, bruk av innsatsfaktorer som gjødsel og plantevern og om effekten av ulike dyrkingstekniske tiltak. I tillegg er forsøkene en viktig møteplass for markdager.

711 feltforsok

Det ble til sammen gjennomført 930 markdager i NLR-regi i 2021. Kunnskap som er framskaffet gjennom feltforsøk har tilført norsk landbruk store verdier. Forskning og utviklingsarbeid gjennom feltforsøk er kostbart, og for at kvaliteten på dette arbeidet skal bli så godt som mulig er det viktig å ha tilpasset utstyr i forsøksarbeidet.

930 markdager i 2021

Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) er et samarbeidsorgan for organisasjoner som arbeider med forsking, forsøk og utprøving hvor det er nødvendig å nytte spesielt tilpasset utstyr. Organisasjonene bak FFU er NMBU, NIBIO og NLR.

Vi har sett det som formålstjenlig å samarbeide om en serviceordning for forsøksteknisk utstyr, samt felles innkjøp av aktuelt utstyr og reservedeler. Målet er bedre samlet ressursutnytting.

Utvalget støtter også utvikling og utprøving av nytt forsøksteknisk utstyr, og ønsker å være et forum for å ta vare på kompetansen om utføring av feltforsøk som finnes i de deltagende organisasjonene.

FFU er en av 11 nasjonale avdelinger i The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE).