Utmarksbeite er en viktig ressurs – markdager 20. og 22. juni i Rennebu

15.06.2017 (Oppdatert: 15.06.2017) Ragnhild Borchsenius

Trær og busker tar tilbake areal som tidligere ble skjøtta av husdyr og menneske. Er utmarksarealene da av en slik karakter at det er verdt å legge inn en innsats for å få tilbake denne ressursen? Hva er potensialet, og hvilke arealer lønner det seg å bruke tid og penger på? Dette og flere temaer vil bli belyst når Rennebu kommune og NLR Trøndelag inviterer til markvandringer med Yngve Rekdal som ekspert på dette fagområdet.

Kyr på beite. Foto: Ragnhild Borchsenius

67 % av alle melkeprodusenter i Rennebu har setra som en viktig ressurs for beite og fôrsanking i sommerhalvåret. Tilsvarende er setereiendommene er en viktig ressurs også for sauenæringa.

Til tross for dette ser vi at redusert beiting gjør at trær og busker tar tilbake areal som tidligere ble skjøtta av husdyr og menneske. Gjengroing fører til at det som før var lysåpne beiteskoger, artsrike beitevoller eller åpen hei- eller engvegetasjon får en tett, ung skog. Tette tresjikt fører igjen til at mindre lys og varme når undervegetasjonen.  Dette gir sterkt redusert planteproduksjon. Tett tresjikt gjør også beitemarka vanskelig tilgjengelig for beitedyr.
Selv om mye gror igjen finnes det mange muligheter for å holde landskapet åpent. Foruten maskiner er sau og storfe viktig for å holde landskapet åpent. Dyra klarer ikke jobben alene. Det må suppleres med manuelle tiltak som for eksempel tynning av krattskog.

Yngve Rekdal er en unik fagperson som gjennom flere år har kartlagt beiteressurser i hele Norge. Denne sommeren er han i Rennebu, og vi får låne han på to markdager i Rennebu 20. og 22. juni.
Forskeren har et trenet øye, og kan gi råd om hvordan beitet best kan brukes, og om skjøtsel av beite, råd om dyretall etc.

Markvandring tirsdag 20. juni i Gisnadalen kl 19.00.
Oppmøte hos Henrik Kvendbø

Beitelaget organiserer en vandring gjennom arealer som er aktuelle for diskusjonen:
- Beite eller hytter?
- Hva er potensialet i dette beitet? Hva skal til for å få til et godt utmarksbeite både for storfe og sau?
- Hvilke tiltak settes inn for å utnytte potensialet?
- Gjerder? Gjerdeplikt?
- Kaffe fra svartkjele og enkel servering

Markvandring torsdag 22.juni i Leverdalen (Nerskogen) på setra til Per Morten Lorentzen kl. 19.30.

Denne gården har aktiv sommersetring. I starten av juli vil melkekyrne komme på setra.
Utfordringene er at beitesesongen er kort og at beitet faller fort i slutten av august.

Problemstilling:
- Har denne setra et potensiale som er uutnyttet?
- Hva kan gjøres for å opprettholde beitekvaliteten?
- Skal vi rydde fjellbjørkeskog for å få et enda bedre beite?  Hvor vil det lønne seg å sette inn aktuelle tiltak?

Kaffe fra svartkjele og enkel servering.

Velkommen!

Arr. Rennebu kommune og Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.