Karbon i jord er et treårig prosjekt eid av Trøndelag fylkeskommune og er en del av fylkeskommunen sin satsing for økt fangst og redusert tap av karbon. Prosjektet er for jordbruket og har som mål å formidle kunnskap om karbon i jord, få demonstrert ulike tiltak og å prøve ut tilskuddsordninger.

Hva du som bonde kan gjøre for økt fangst av karbon og redusert tap vil variere mellom bruk utfra produksjon, hvordan en produserer, hvilke arealer en har og hvilke endringer en ønsker å gjøre. For å få fram og belyst ulike muligheter, arrangerer prosjektet sammen med NLR og naturbruksskolene i fylket markdager og kurs om hva en som bonde kan gjøre for å få økt fangst og redusert tap av karbon.


  • Utnyttelsen av karbonlagring
  • Dårlig drenering fører til økt C-lagring
  • Infiltrasjon
  • Co2 ekvivalenter / klimakalkulator eksempel vise hva avling betyr
  • Erosjon
  • Fangdammer fange opp C og resirkulere tilbake
  • Grasdekte vannveier


Innleder: Forsker Sissel Hansen, NORSØK og Rådgiver Atle Horn NLR TrøndelagKursene er kveldsmøter og varer i 1-2 timer, og blir gjennomført digitalt på Teams der en etter påmelding får tilsendt link til møtet.

Kursene koster kr. 600, for hele serien eller kr. 200,- for enkeltkurs.

Påmelding hele kursserien