Karbon i jord er et treårig prosjekt eid av Trøndelag fylkeskommune og er en del av fylkeskommunen sin satsing for økt fangst og redusert tap av karbon. Prosjektet er for jordbruket og har som mål å formidle kunnskap om karbon i jord, få demonstrert ulike tiltak og å prøve ut tilskuddsordninger.

Hva du som bonde kan gjøre for økt fangst av karbon og redusert tap vil variere mellom bruk utfra produksjon, hvordan en produserer, hvilke arealer en har og hvilke endringer en ønsker å gjøre. For å få fram og belyst ulike muligheter, arrangerer prosjektet sammen med NLR og naturbruksskolene i fylket markdager og kurs om hva en som bonde kan gjøre for å få økt fangst og redusert tap av karbon.


  • Hva er biokull og hvilke betydninger kan det få i klimaarbeidet?
  • Ulike typer biokull og kvalitetskrav.
  • Hvilke effekter kan biokullet ha på avlinga?
  • Bør biokullet tilføres gjennom fôr, i gjødselkummen eller spres direkte på åkeren?
  • Kostnader med bruk av biokull.
  • Praktisk bruk av Biokull

Innleder: rådgiver Truls Hansen, NLR TrøndelagKursene er kveldsmøter og varer i 1-2 timer, og blir gjennomført digitalt på Teams der en etter påmelding får tilsendt link til møtet.

Kursene koster kr. 600, for hele serien eller kr. 200,- for enkeltkurs.

Påmelding hele kursserien