Sikkerhet ved dyppluting

31.08.2018 (Oppdatert: 25.01.2019) Ola Fiskvik

Etter årets tørkesommer er det aktuelt for noen å dypplute halm med Kaustisk Soda (Natriumhydroksid.) Kaustisk soda er sterkt etsende. Det bør derfor tas forhåndsregler ved håndtering for å unngå skader

.

Vis forsiktighet ved dyppluting av halmballer. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad

Etter årets tørkesommer er det aktuelt å dypplute halm med Kaustisk Soda (Natriumhydroksid.) Kaustisk soda er sterkt etsende. Det bør derfor tas forhåndsregler ved håndtering for å unngå skader.

Unngå håndtering som fører til støvdannelse og unngå enhver kontakt med kjemikalie. Sørg for god ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Kontakt med Kaustisk Soda kan gi varige vevsskader.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon og støvdannelse brukes støvmaske med filter P2. Ved aerosoldannelse bruk kombinasjonsfilter gass/støv, B/P2.

Hånd- og hudvern

Bruk hansker av motstandsdyktig materiale feks. Neopren. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

Øyevern

Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.

Førstehjelp

Får man stoffet i øynene eller på hud, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt

lege. Mulighet for nøddusj og øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Lagring

Lagres tørt og i lukkede beholdere. Lagres adskilt fra syrer. Oppbevares i

originalemballasjen. Kaustisk Soda reagerer kraftig med vann.

Ved søl av lutløsning blir underlaget veldig glatt.

Blanding av kaustisk soda i vann

Det utvikles mye varme og etsende damp ved utblanding av lut. Vær ekstremt forsiktig og bruk verneutstyr som beskrevet ovenfor.

Tenk forebyggende

Vurder de aktuelle arbeidsforholdene på egen gård før arbeidet starter og gjør de tiltakene som skal til for at arbeidet skal foregå trygt for bonde og gårdens øvrige beboere.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.