Kvikkleire?

21.01.2021 (Oppdatert: 21.01.2021)

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom. Dette gjelder særlig de som har planer om bygging, vegbygging, nydyrking, og større overvannsarbeider, men også de som har bekker/elver oppfordres til å følge med om disse graver mye i sider og botn.

Planlagt av NLR Trøndelag: Dam med terskel og lita utløpsrør gir forsinkelse av flomtoppen, og det lukka løpet lenger ned må ikke oppdimensjoneres. Foto: Audun Grav

Mye trøndersk dyrka og bebyggelse ligger på marin leire ("blåleire"). Det meste ligger nok på trygg grunn, mens en del ligger på registrerte kvikkleiresoner, og en del ligger trolig på uregistrerte kvleirikkesoner.
Etter raset i Gjerdrum har pressen har gitt den norske befolkning reportasjer med ulik faglig kvalitet, men i sum nok til på vi nå bør vite hva kvikkleire er, og hva som er de viktigste årsakene til ras:

- Flytting av masser som forverrer den naturlige stabiliteten

- Bekker som graver i botn/sider forverrer den naturlige stabiliteten av kantene, enten direkte inn mot kvikkleire, eller ved flere mindre fastleireutglidninger over tid


Det er mye bra stoff å finne på nettet, nettet og vi tilrår NVE, der det det mye ligger mye stoff, bl.a. en veileder om hvilke hensyn som skal tas ved små inngrep i kvikkleireområder. En egen veileder om skogsveger og skredfare gir også mye generell informasjon om handtering av overvann og vegbygging i landbruket.

En samling av stoff om overvannsproblemer og –løsninger utarbeidet av NLR Trøndelag finner du her.
NLR Trøndelag har lang erfaring med planlegging av nydyrking, drenering og hovedavløp (åpne og lukka), også i etterkant av kvikkeireras. Hensynet til mulig kvikkleire, enten den er registrert eller ikke, er alltid med i vurdering og planlegging.

NLR Trøndelag innehar god kompetanse på løsmasser og vann, menn som involverer ekstern geoteknisk kompetanse som «sikring» i saker med risiko.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.