Jordarbeiding i varkorn 2
⋅ Jordarbeiding

Jordarbeiding til vårkorn – gammel og ny erfaring

Bevarende jordarbeiding i Trøndelag har igjen blitt aktuelt på grunn av teknologisk utvikling av både harver og såmaskiner. I prosjektet KlimaKorn undersøkes nå både avlingsnivå og drivstofforbruk knyttet til bruk av moderne jordarbeidingsredskaper og traktorstørrelse.
NLR Trøndelag SA
Nlr 37754402979 Foto H Hasselvold
Medlem
⋅ Drenering

Drenering av overvann

Noe av den økte nedbøren kan komme i gunstige perioder i vekstsesongen, men i hovedsak er dette vann som kulturplantene ikke har bruk for.
NLR Trøndelag SA
Lagelig jord Astrid Johansen
Medlem
⋅ Jordstruktur

Start jordarbeidinga når jorda er lageleg

Når er jorda lageleg? Spørsmålet er ikkje lett å svare på fordi det alltid er snakk om vurderingar både ut frå jordtype og andre føresetnader. Det er alltid nokon som opplever at jorda oppfører seg anleis, og at om dei skal vente så lenge som vi/den lokale rådgjevaren meiner, vil dei aldri rekke å bli ferdige i tide.
NLR Trøndelag SA
Kvikkleireartk A Grav
⋅ Hydroteknikk

Kvikkleire?

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom. Dette gjelder særlig de som har planer om bygging, vegbygging, nydyrking, og større overvannsarbeider, men også de som har bekker/elver oppfordres til å følge med om disse graver mye i sider og botn.
NLR Trøndelag SA
Vil noen bruke jorda di 1
Medlem
⋅ Jord

Vil noen bruke jorda di?

Første gang man som grunneier blir utsatt for ekspropriasjon av jord til ulike samfunnsnyttige formål, har man en tendens til å tro det beste og at man vil bli godt ivaretatt.
NLR Trøndelag SA
Nlr 59043671707
Medlem
⋅ Jord

Jordkarbon – muligheter under norske forhold

Jordkarbon har fått mer og mer fokus de siste åra, og økt karbonlagring i landbruksjord ses på som et viktig klimatiltak både i Norge og resten av verden.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52734793304
Medlem
⋅ Jord

Står du i fare for å avstå jord til utbygging?

Både det offentlige og ulike private aktører har veldig god råd på bekostning av grunneiere, når det kommer til avståelse av dyrkajord.
NLR Trøndelag SA