Drenering
Medlem
⋅ Drenering

Avskjæringsgrøfter

Avskjæringsgrøftene hindrer at vann som lander utenfor jordet, havner inne på jordet. Den leder bort overflatevann før det kommer inn på dyrkamarka, den senker grunnvannsspeilet og reduserer grunnvannsig inn på dyrkamarka.
NLR Trøndelag SA
Bilde 21 tiltak apne lop
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Nydyrking og vann

Det kan være betydelig erosjon og tap av jord under nydyrking og i de første årene etterpå. Dette kan reduseres med mottiltak helt fra starten av nydyrkingsarbeidet.
NLR Trøndelag SA
Bilde 24 tiltak apne lop
⋅ Flomsikring

Fordrøying eller infiltrasjon av flomvann

Effektiv jordbruksdrift er avhengig av at produksjonsarealene er godt drenert, og at overvann fjernes raskt. Ei bakside av dette er rask og stor flomtopp nedover i bekker og lukka systemer, noen ganger med skader på rør, kummer og innmark som resultat.
NLR Trøndelag SA
Nlr 36446483597 Foto Asmund Langeland
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Sjekk dine hydrotekniske system

Våren kan være ei grei tid til å ta seg en runde for å sjekke det hydrotekniske anlegget.
NLR Trøndelag SA
Hydroteknikk. Foto: Audun Grav
⋅ Hydroteknikk

Hovedavløp

Avløp som ikke lenger tar unna flomtoppene, må ofte byttes til nye større rør, men andre og rimeligere tiltak kan også være aktuelle
NLR Trøndelag SA
Kvikkleireartk A Grav
⋅ Hydroteknikk

Kvikkleire?

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom. Dette gjelder særlig de som har planer om bygging, vegbygging, nydyrking, og større overvannsarbeider, men også de som har bekker/elver oppfordres til å følge med om disse graver mye i sider og botn.
NLR Trøndelag SA
Nlr 37906409936
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Vedlikehold av dreneringen

Etter en forholdsvis regntung periode i Trøndelag ser mange viktigheten av å ha en drenering som fungerer.
NLR Trøndelag SA
Nlr 42593307686
⋅ Hydroteknikk

Hydroteknikk - Tiltak i utmark

Det kan gjøres tiltak i utmarka som forsinker avrenningen, og som kan bidra til at skader og tiltak på dyrka mark kan reduseres i omfang og kostnader.
NLR Trøndelag SA
Nlr 42333430380
⋅ Hydroteknikk

Hydroteknikk - Tiltak lukka løp

Fram til 1986 ble det gitt tilskudd til lukking/senking av åpne løp ( bekker, kanaler, åpengrøfter) som enkeltstående tiltak, eller sammen med nydyrking eller bakkeplanering.
NLR Trøndelag SA
1 2