Fra utmarka kan det komme til dels store vannmengder inn på dyrka mark:
•i bekker
•spredt på overflata
•grunnvannsig

Bartrær fanger opp mye regn, forsinker avrenninga og reduserer flomtoppen.

Etter snauhogst forsvinner denne forsinkelsen, og det blir raskere avrenning.

Etter snauhogst vil vannet også samles i kjørespor, det renner raskere til bekkene, og kan skape problemer:

  • erosjon i kjøresporene
  • erosjon og ras i bekker
  • erosjon/skader i åpne og lukka løp på dyrka mark
  • skader på veger/tekniske installasjoner

Etter snauhogst infiltreres også mer vann i grunnen, poretrykket øker, og det kan bli

massebevegelser/utglidninger i sideskråninger.

Skogsveger samler vann raskere til bekker, som får større flomtopper

Bilde 1 utmark problem