Problempunkter på lukka løp

Hovedproblemet er at røra ikke tar unna flomvannet. Dette kan skyldes:

 • Endringer i nedbørfeltet har resultert i raskere avrenning/større flomtopp, og røra er for lita
 • Dårlig utforma inntak gir dårlig utnyttelse av rørkapasiteten
 • For dårlig ettersyn og vedlikehold ved inntak, enten det er rister eller ikke

Andre skader

 • Manglende/for dårlig fundamentering (underlag for røra) og stor overdekking har ført til netrykking av røra og åpning i skjøter
 • Manglende pakninger har gitt samme resultat som ovenfor
 • Uttette nedløpskummer/inntak underveis
 • Dårlig utforma utløp og manglende erosjonssikring
 • Ising, ledningsbrudd og erosjon ved utløp

Inntak - utforming og vedlikehold

Untitled
Foto: Knut Berg, NLR SørØst

Manglende vedlikehold av inntak gir dårlig utnyttelse av rørkapasiteten, og skader både ved innløp og

nedover langs røra, når mesteparten av vannet må renne oppå…

Underdimensjonerte rør og utette skjøter

Hogst, nydyrking, vegbygging eller husbygging i nedbørfeltet til et lukka løp fører til at nedbørvannet samles raskere, flomtoppene blir større, og røra tar ikke unna. En del av vannet renner da oppå jorda, og mye matjord har blitt gravd bort. Eldre løp er oftest lagt uten pakninger, på ustabil botn, og ved flomvassføring spyler vannet ut i skjøtene. I verste fall kan det skje ulykker når en traktor går gjennom det som er igjen av jordlaget.

Lukka grafter
Bilde 1: Underdimensjonert lukka løp, der røra går full, og det også renner over. Bilde 2: Etterpå ser vi at flomvannstrykket i den fulle røra har spyla vann ut gjennom utette rørskjøter, og laga mange hull i ekra. Etter dissse skadene ble det lagt ny og større rør fra inntak til utløp. Foto: Audun Grav
Apnae lukkae groft
Bilde 1: Underdimensjonert lukka løp, der røra går full, og det også renner over. Bilde 2: Etterpå ser vi at flomvannstrykket i den fulle røra har spyla vann ut gjennom utette rørskjøter, og laga mange hull i ekra. Etter dissse skadene ble det lagt ny og større rør fra inntak til utløp. Foto: Audun Grav
Lukket groft
Hull i jorda over eldre lukka løp. Utett rørskjøt er årsaken, trolig pga. mjuk botn under røra og stor overdekning som har pressa røra ned. Foto: Audun Grav

Nedløpskummer til større lukka løp

Bakkeplanering har ofte vært foretatt etter forutgående bekkelukking, som har vært en forutsetning for å få rasjonelle skifter og drivbar jord. På 1970- og til dels 80-tallet ble disse anleggene ofte bygd for også å ta unna overvann underveis på skiftet, ved at vannet skulle tas inn i nedløpskummer til bunnledningen. Ofte ble kummene satt rett oppå bunnledningen, noe som bidro både til større tyngde på røra, med åpning mellom kum og rør, åpning i rørskjøter, eller t.o.m. brekkasje på røra som resultat. Overvann renner ned på utsida av kummen og drar med seg jord inn i bunnledningen, eller vannet i bunnledningen spyler med seg jord fra utsida av røra og kummen.

Sluk 2
Foto: Atle Hauge
Sluk
Foto: Atle Hauge

Skader ved utløp

Rorskader
Kilde: http://www.deeproot.com/blog/wp-content/uploads/stories/2016/09/Stream-in-a-pipe.jpg
Bilde 11 lukka avloep problem
Store erosjonsskader kan oppstå ved små utløp. Foto: Svein Skøien
Bilde 12 lukka avloep problem
Foto: NLR Lofoten/Are Johansen

Vannet fra røra er klart, mens vannet videre er leirfarga! Her er det for tynt og utett ned til leirbotn. Tykkere lag med stein og singel eller grus i mellom pukk/stein, og gjerne duk nederst mot leira.

Flomvassføring i røra har flytta pukken, og det bør legges større stein som tåler vanntrykket.

Ising og skader i nedre deler av lukka løp

Mange eldre lukka løp har skader ved utløpet. Det kan ligge flere rørlengder nede i ei erosjons-/rasgrop, mens vannet renner ved sida av. Det er to hovedårsaker:

 • Røra ble lagt i en dalbotn, overvannet har gravd i kanten som har erodert bakover på dyrka mark. Etter hvert har erosjonen kommet ned på røra og dens underlag
 • Ising i røra nært utløp. Se nedenfor.
Figur 13 lukka avloep problem beskjaert
 1. Jorda varmer opp lufta i røra => skorsteinseffekt
 2. Rørledningen trekker inn kald luft nedafra ( kaldlufta “renner” nedover i bekkedalene
 3. Det lille vannet som renner i røra om vinteren fryser og (delvis) tetter røra
 4. Ved flom vinter eller tidlig vår vil vannet spyles ut gjennom rørskjøtene
 5. Erosjon og ledningsbrudd