Alt om hydroteknikk - utfordringer og tiltak.

24.10.2016 (Oppdatert: 17.11.2017)

Kulturplantene trenger vann for å produser mat til dyr og folk. Men « fer my eiller fer lite dug ijt «; for lite vann fører til tørkeskade, og for mye vann fører til at plantene drukner eller rives bort sammen med matjorda. Jordbruksarealenes produksjonspotensiale må sikres ved å ta vare på matjord og næringstoffer i ei framtid der det påreknes 30-50% økt nedbør, og det er derfor viktig å ha kontroll med "skadelig vann".

Tekst og mange av bildene i denne artikkelen er av Audun Grav.

 

Problemene kan være store enkeltvise, eller summen av mange små. En praktisk inngang er å se på hvor vannet kommer fra:

 • Utmarka
 • Anna innmark (egen eller naboens)
 • Takflater, tun, veger
 • Nedbør på jordbruksarealet

 

Her skal vi se på hvordan vi kan handtere for mye vann, ved å følge det fra utmarka og helt ned til bekk/elv/vatn, og ta for oss problemer og løsninger undervegs. I all første rekke omfatter dette overvannet vi ser på overflata, men vi er også innom grunnvannssig, rørgrøfting og dyrkingsmåter der vann er utgangsproblemet.

For at du skal finne fram mest effektivt, kan du klikke på problem- og tiltakspunkter på to kartskisser nedenfor, som viser hhv. problemer og tiltak for «skadelig vann». Du kan også velge fra venstremenyen på kartskissene. Selv om du kan gå rett på tiltak, anbefales det å se gjennom beskrivelser og forklaringer på problemer. Dette er greit å ha med seg når du skal vurdere tiltak for akkurat ditt problem.

          

Det er lagt inn en del linker til mer informasjon. Her kan du gå til NLR si nettside om hydroteknikk http://hydroteknikk.no/ , som har mye nyttig stoff om drenering og øvrig handtering av vann.

 

Det er mye bra fagstoff å finne på nettet, bl.a. disse:

 

Vanlige problemsituasjoner.

For mer detaljer om utfordringene, klikk på menyen oppe til høyre.

 

 

                                                                                                                      

Løsninger/tiltak

For mer detaljer om mulige tiltak, klikk på menyen oppe til høyre.

 

 

Hovedprinsipper for bra handtering av vann på dyrka mark

 

Avskjæringsgrøfter mot overvann/grunnvann fra terreng ovafor

Bekker bør sendes mest mulig «uforstyrra» gjennom dyrka mark, i åpent eller lukka løp

Overvann på arealet kan samles

 • i nedløpskummer og grenes innpå røra som fører bekkevannet
 • i nedløpskummer til (nytt) separat avløpsrør
 • på grasdekt vannveg helt fram til nerkanten av arealet, og sikra nedløp til bekk etc.

Åpen kantgrøft tar overvann fra areal som heller dit

Godt grøftesystem

 

 

Viktige punkter for gårdbrukeren

 

 • Ha oversikt over drenerings- og avløpssystem (hvis du ikke har det, har kommunen stort sett kopier av gamle planer)
 • Ettersyn og vedlikehold ved/etter flom og hver vår
 • Spyling ?
 • Rensk avskjæringsgrøfter eller grav nye
 • Sørg for mest mulig «kontrollert overflateavrenning «
 • Er hovedavløpa djupe nok/store nok ?

   - rensk åpne avløp til (minst) opprinnelig dybde

   - steinsett hvis det er løpserosjon

   - oppdimensjonering lukka avløp som ikke tar flommene lenger

   - ofte behov for senking ved drenering av myr

Dette er en del av en større artikkel om hydrotekniske utfordringer og mulige tiltak skrevet av Audun Grav. Denne siden er hovedsiden, og undersidene finner du nedenfor.

 

Utfordringer med:                                 

Utmark                                              

Overgang utmark/innmark                   

Jordbruksarealet                                 

Åpne løp                                             

Lukka løp                                           

 

Tiltak på område:

 Utmark

Overgang utmark/innmark

Jordbruksarealet

Åpne løp

Lukka løp

Biologisk mangfold