Hvordan utvikle av fruktbar jord etter veiutbygging

14.12.2018 (Oppdatert: 18.01.2019) Heidi Hasselvold

Målet med forsøksfeltet er å undersøke hvilke gjødslinger og plantesammensetninger som gir best resultat med hensyn på oppbygging av jordstruktur og plantevekst i mineraljord etter veiutbygging.

Bilde av feltet 31. juli 2018. Foto: Heidi L. Hasselvold

Bakgrunn for forsøksfelt:

Etter større terrenginngrep der underliggende mineraljord blir tilbakeført til landbrukseiendommmer som landbruksjord, har det vært store utfordringer med å få gang god plantevekst i arealene. Prosjektet har som mål å prøve ut et forsøksfelt med konvensjonell drift med ulike tilsetninger av organisk materiale og mineralgjødsel, samt ulike plantesammensetninger. Målet er å undersøke hvilke gjødslinger og plantesammensetninger som gir best resultat med hensyn på oppbygging av jordstruktur og plantevekst i mineraljord etter veiutbygging.

Sted: Harran i Grong kommune i Trøndelag

 

Gjennomføring av forsøket:

Forsøket ble sådd etter grubbing og harving av verten.  Pakking ble målt med penetrometer på hele forsøksfeltet ved anlegging av feltet.  Gjennomtrengeligheten for røtter ved anlegging av feltet varierte fra 5-7 cm. I noen få enkeltpunkt ble gjennomtrengeligheten målt til 10 cm. Forsøket ble sådd 13. juni 2018. Deretter ble det høstet 8. september 2018. Ved høsting ble gjennomtrengeligheten målt i tre punkt per rute.

Feltkart:


Hver rute er 10 m2.

 

Bilde av feltet på høstedagen 8. september 2018.

 

Ved høsting ble det veiet rutevekt av avling.  Deretter ble det tatt «spadeprøve» etter NORSØK-metoden. Det vil si at det ble tatt opp en jordklomp som er like bred og vid som spaden, denne slippes på bakken fra 1 meter høyde.  Jordstruktur, blokkmengde og aggregat-mengde vurderes ut fra dette. Det blir i tillegg gjort en vurdering av røtter med hensyn på mengde og dybde.  

 

Resultater:

Gjennomsnitt av avlingsmengde og rot-dybde med hensyn til plantevalg:

Vekst

Bygg

Raigras

Pionerblanding

Avlingsmengde (kg/10 m2)

1,2

3,6

2,4

Gjennomsnittlig rotdybde-økning (cm)

7,9

13,5

11,8

 

Gjennomsnitt av avlingsmengde og rot-dybde med hensyn til gjødslingsmetode:

 

Avlingsmengde (kg/10 m2)

Gj.sn. rotdybde-økning (cm)

Vermikompost

1,2

6,2

Te av vermikompost

1,1

11,3

Mineralgjødsel

5,9

15,6

Uten gjødsel

1,3

11,1

 

Resultat av jordstruktur med hensyn på plantevalg:

Vekst

Bygg

Raigras

Pionerblanding

Jordstruktur

Bygg har gitt lite mengde av dypere røtter, mye blokk,  2 av 8 ruter med aggregater.

Raigras har gitt stor mengde  røtter i enkeltruter.  Aggregater kun i 1 av 8 ruter, men smuldring i ytterligere 3 ruter.

Pionerblanding har gitt middels mengde av dypere røtter, 4 av 8 ruter med aggregater

Gjennomsnittlig rotdybde-økning (cm)

7,9

13,5

11,8


Resultat av jordstruktur med hensyn på gjødslingsmetode:

 

Jordstruktur

Gj.sn. rotdybde-økning (cm)

Vermikompost

Alle ledd smuldrer og har aggregater. Best jordstruktur 1. år, uavhengig av plantevalg

6,2

Te av vermikompost

Aggregater i 4 av 6 ruter, ellers blokk, lite mengde med dype røtter

11,3

Mineralgjødsel

Aggregater i 2 av 6 ruter ellers blokk. Mye røtter ned til 15 cm på pionerblanding, 10-12 cm på bygg og raigras

15,6

Uten gjødsel

Noe begynnende strukturutvikling i 3 av 6 ruter. Litt aggregater i 1 av 6 ruter.  Gjødslingsmetoden som har gitt minst utvikling av jordstruktur og mengde røtter.

11,1

 

 

Vurderinger:

2018 ble et uvanlig vekst-år med lite nedbør i vekstsesongen. Det har sannsynligvis vært varierende oppløsning og transport av gjødsel til rotsonen. En tendens som kan trekkes fram, er at de rutene med størst avling, er også de rutene der røttene har dypest utbredelse. Hvorvidt dette skyldes at gjødselen har nådd ned til rotsonen, plantesammensetningen eller om pakkingen er mindre i disse rutene er for tidlig å si.  Pakking ble målt på hele forsøksfeltet ved anlegging.  Gjennomtrengeligheten for røtter ved anlegging av feltet varierte fra 5-7 cm (gjennomsnitt på 6 cm).  En kan i utgangspunktet anta at rotutvikling dypere enn 7 cm har utviklet seg i løpet av vekstsesongen 2018.

Av resultatene etter første vekstsesong, gir raigras større avling og dypere rotutvikling enn bygg og pionerblanding.  Mens av gjødslingsmetodene, gir gjødsling med mineralgjødsel større avling enn de andre gjødslingsslagene.  Det er imidlertid stor usikkerhet med hensyn på tilgjengelighet av næringsstoffer på grunn av tørke.

Vermikompost ser ut til å ha mest effekt for utvikling av aggregater i jordstrukturen.   Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.