HMS i kornproduksjon

10.12.2018 (Oppdatert: 14.01.2019) Ola Fiskvik

Viktigste faktorer som påvirker det fysiske arbeidsmiljøet i kornproduksjonen er eksponering av støv fra avling (organisk støv) og jord (kvartsstøv), samt eksponering for kjemikalier. Det er viktig å redusere faren for eksponering. Der det ikke er mulig må man bruke personlig verneutstyr for å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer.

Foto: Håvar Endre Hanger

Ved arbeid med korn kan man utsettes for store mengder støv som kan inneholde høye konsentrasjoner av soppsporer. I tillegg til å fremkalle sykdom, kan støvet i seg selv virke irriterende på hud, øyne og slimhinner. Værforfold og tekniske løsninger i produksjon, handtering og transport påvirker støvmengden. På tross av at høstesesongen er kort er støveksponeringen ofte svært stor.


Åndedrettsvern

Veiledning for valg av filter

For at åndedrettsvernet skal kunne beskytte mot luftforurensningene i arbeidsmiljøet, må man bruke riktig type filter. Bare partikler blir filtrert bort i noen filter, andre filtrerer ut gass og en del er en kombinasjon av begge disse. Husk at gass-/dampfilter ikke beskytter mot partikler og støvfilter beskytter ikke mot gasser og damper.


Partikkelfilter

Partikkelfilter brukes for å beskytte mot støv eller aerosoler. Partikkelfilter merkes med P og hvit fargekode. De er delt inn i tre klasser:

  • P3-filter skiller ut mer enn 99,9 % av støvet. P3 filter gir best beskyttelse, brukes dersom støvet/væsken inneholder giftige stoffer, der det er veldig mye støv eller dersom du reagerer allergisk. (kornstøv, støv fra flis, halm og høy som kan inneholde midd og soppsporer).
  • P2-filter skiller ut 94 % av støvet. Bruk minst klasse P2 til landbruksformål.
  • P1-filter skiller ut 80 % av støvet. Ikke aktuell i landbruk.

Støvfilter beskytter mot faste og væskeformige (dråper) partikler. Jo tettere filteret er, desto tyngre er det å puste gjennom det.


Grovfilter

Et grovfilter brukes for å forlenge levetiden til partikkelfilteret ved å fange opp større partikler. Når grovfilteret begynner å bli tett, må det byttes ut.


Gassfilter

Det finnes flere typer og klasser gassfilter, avhengig av bruksområde. Typene er angitt ved bokstavkoder (f.eks. A eller K) og farvekoder (f.eks. brun eller grønn). Enkelte av filtrene er kombinasjonsfiltre, som dekker flere typer, f.eks. ABEK. Klassene er angitt ved tall. Klasse 1 filtre har mindre volum enn klasse 2 filtre. Den fullstendige betegnelse for et gassfilter skal angi både type og klasse, f.eks. A2, K1 eller ABEK1. For å få riktig beskyttelse er det viktig å vite hvilke stoffer som kan forekomme slik at man kan velge riktig gassfiltertype. Dette står i sikkerhetsdatabladet. Filter til sprøyting bør byttes minst hver sesong eller når lukt trenger gjennom filteret.

 

Fargekode Bokstav Anvendelse
Brun A Mot organiske damper (løsemidler, plantevernmidler)
Grå B Gjødselgass, hydrogensulfid (klorgass)
Gul E Mot sure gasser og damper (maursyre, saltsyre, svoveldioksid etc.)
Grønn K

Mot ammoniakk og aminer


Kombinasjonsfilter

Kombinasjonsfilter brukes når gass/damp og partikler forekommer samtidig, for eksempel ved sprøyting av væsker. Velg egnet gassfilter, og kombiner det med partikkelfilter.


Hansker

Sikkerhetsdatabladet angir hvilke hansker en kan bruke ved handtering av kjemikalier. Hansker leveres i mange ulike materialer og kvaliteter og ikke alle er egnet til kjemikalier. Kjemikaliehanskene skal være CE-merket og ha symbolet for kjemikaliehanske.

Øyevern

Ved tilmåling, utblanding og fylling av plantevernmidler bør en bruke ansiktsskjerm.


Klær

Ved arbeid med plantevernmidler bør en velge vernedress som er væsketett og spraytett.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.