En hjelpende hånd i en krevende bruksutbygging

10.12.2018 (Oppdatert: 11.01.2019) Terje Svarva

En bruksutbygging på et gårdsbruk kan være en omfattende og krevende prosess. Det skjer veldig mye på kort tid, og mange aktører er involvert i et slikt prosjekt. Det skal holdes styr på økonomi, byggesøknad, offentlige krav, samhandling på byggeplass m.m. Alt dette kommer i tillegg til at gården skal drives også under utbyggingen.

Foto: Terje Svarva

NLR Trøndelag kan bistå deg som gårdbruker i en slik utbyggingsfase, og bistår innen flere fagområder gjennom hele prosessen.


Driftsplan 

Et naturlig startpunkt er å kartlegge gårdens økonomiske handlingsrom, samt få oversikt over økonomien etter utbygging. Dette kan våre økonomirådgivere bistå med. De utarbeider en driftsplan for prosjektet som tydeliggjør totaløkonomien under og etter bruksutbygging. Driftsplanen er et styringsverktøy for bonden, og er et av vedleggene som må være med søknad om støtte fra Innovasjon Norge.

 
Tegninger

Videre må en begynne å se på planlegging av selve bygget. Våre byggrådgivere vil utarbeide forslagstegninger og kostnadsberegne den nye driftsbygningen. Også disse dokumentene vil være vedlegg til søknad hos Innovasjon Norge. Det kan også være lurt å ta en tilstandsvurdering på eksisterende bygningsmasse om det er snakk om et tilbygg. Vi kan da bistå med inspeksjon av gjødselkjeller samt vurdering av overbygget.

 
Anbud

Etter at Innovasjon Norge har gitt et (forhåpentligvis positivt) svar på søknaden, er det på tide å ta neste steg i prosjektet. Våre byggrådgivere kan da utarbeide anbudsdokumenter og gjennomføre anbudskonkurranse slik at bonden får gunstigst mulig pris på utbyggingen. En naturlig forlengelse av denne prosessen er forhandlingsmøter, som etter hvert ender opp i kontraktsmøter og kontraktsinngåelse. Vi vil også her bistå med å arrangere møter og utarbeide kontraktsdokumenter.

 
Byggesak

Parallelt med denne prosessen kan vi begynne å utarbeide byggesakstegninger, lage og sende inn byggesøknad, søke eventuelle dispensasjoner som trengs i forbindelse med byggesaken og følge opp dette til godkjent byggesøknad foreligger. Er det totale arealet på driftsbygningen over 1000m2 etter utbygging, kreves det også en ansvarlig søker på byggesaken, samt ansvarsretter på de ulike fag. Vi kan ta på oss rollen som ansvarlig søker, og sørge for å få på plass alle ansvarsretter.

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Selve utbyggingen starter ofte med et oppstartsmøte. Før dette møtet finner sted er det gjort en del forarbeid. Våre byggrådgivere har utarbeidet en detaljert fremdriftsplan, våre HMS- rådgivere har utarbeidet en SHA-plan (SHA: Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø, se faktaboks) for prosjektet, samt sørget for innsending av forhåndsmelding til arbeidstilsynet. De har også tatt på seg rollen som SHA-koordinator for utførelsesfasen i prosjektet.


Oppstartsmøte

På oppstartsmøtet deltar byggherre (bonden), alle entreprenører som er involvert i prosjektet, SHA-koordinatoren, byggelederen, og eventuelt en representant fra banken. Her går vi gjennom tegningene og diskuterer løsninger og utfordringer som kan oppstå i byggetiden. Byggeleder legger frem sitt forslag til fremdriftsplan, og denne skal være godkjent av alle aktører før møtet er ferdig. SHA-koordinatoren vil gå gjennom SHA-planen for prosjektet.

Etter møtet skriver byggeleder et møtereferat som sendes alle deltagere sammen med fremdriftsplanen.


Byggeledelse 

Etter hvert som bygget reiser seg på gården, jobber byggeleder sammen med byggherre for å holde kontroll på fremdrift, økonomi, praktiske avklaringer m.m. I denne fasen er det opp til byggherre hvor mye han ønsker å koordinere selv, og hvor stor rolle byggeleder skal ha. Det arrangeres byggemøter når det er behov for dette, og byggeleder kan holde oversikt over kostnader i prosjektet ved å føre byggeregnskap.

SHA-koordinatoren vil gjennom byggefasen gjennomføre flere vernerunder og følge opp arbeidet med sikkerhet på byggeplass.

 
Overtakelse

Etter hvert som bygget nærmer seg ferdig vil vi gjennomføre overtakelsesforretning. Her møter byggherre, byggeleder samt den aktuelle entreprenør. Byggherre overtar da bygget, og vi skriver en protokoll for overtakelsen. Her angis evt. mangler som må utbedres før endelig ferdigstillelse. Etter denne overtakelsen kan entreprenørene sende sin sluttfaktura.

SHA i et byggeprosjekt omhandler Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Her har du som byggherre en rekke plikter og ansvar som må ivaretas. Dette er beskrevet i «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). Vi anbefaler alle som planlegger en bruksutbygging å lese og sette seg inn i denne forskriften.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.