Glyfosat til vekstavslutning i bygg, kveite og havre til fôr

18.09.2020 (Oppdatert: 18.09.2020) Jon Olav Forbord

Mattilsynet har innvilga generell dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutting i bygg, kveite og havre i Trøndelag og Nordland. Ordninga ble etter søknad også utvida til å gjelde fôrkveite.

Oppdatert versjon 18.sept

Vilkår for vedtaket:

  • Maks 48 ml glyfosat pr. dekar
  • Maks 1 behandling
  • Behandling mellom BBCH 83 (tidlig deigmodning) – BBCH 87 (gulmodning)
  • Behandlingsfrist: 10 dager
  • Tillatelsen gjelder til 31.10.2020

Korn som blir behandla må ikke brukes til såkorn.

Etter klage på vedtaket har mattilsynet åpna for bruk av alle glyfosatprodukt til tvangsmodning av korn. Det betyr at det i tillegg til Roundup Flex er tillatt å bruke både PowerMax og alle 360-produkt.

Lovlig dose er:

Roundup Flex                   100 ml/daa

Roundup PowerMax          67 g/daa

360-produkt                      133 ml/daa

360 produkt er: Roundup, Gallup Super 360, Roundup Flick, Glypper og Glyphomax Plus

 

Dose og effekt

Maks dose er satt til 48 ml glyfosat pr dekar. (Det er 100 ml Roundup Flex, 133 ml av et 360 -produkt og 67 gram av Power Max, alle doser pr dekar.) Denne dosen er for liten til å få en sikker og god effekt på kveke, men er antatt å være nok til å tvangsmodne korn og halm. På areal med et stort behov for kvekebekjemping, er det derfor viktig å vente til en kan behandle i modent bygg. Effekten på kveke av 48 ml glyfosat pr dekar, er i ugrasmodellen på VIPS-ugras om lag 60 % effekt. Full dose har 87 % effekt. I praksis betyr det at kvekeeffekten er så dårlig at det blir nødvendig med ny sprøyting neste år.

Bruk av halm

Vedtaket inneholder ingen restriksjoner på bruk av halm etter tvangsmodning med glyfosat. Derfor gjelder bare generelle råd. Dersom det er mye grønnmasse (kveke, gras og etterrenning), er det generelt ikke tilrådelig å ammoniakkbehandle halmen, etter sprøyting med glyfosat. Glyfosat gir auka innhold av lettløselig sukker i grønnmassen. Ammoniakk reagerer med sukker og danner 4-metylimidazol. Avhengig av mengde 4-metylimadazol i fôret, kan det bl.a. føre til dødfødte og svake kalver.

Dersom glyfosatbehandla halm ikke blir ammoniakkbehandla, er det ingen restriksjoner på utnytting av halmen.

Planlegg godt

Det er viktig å tenke gjennom konsekvenser og planlegge bruke av glyfosat for tvangsmodning av bygg og havre godt. Dersom er har tilgang på middel og dagens langtidsvarsel slår til, kan det bli mulig å gjennomføre sprøyting lørdag 19. september. Med 10 dager behandlingsfrist gir det første mulighet til tresking den 30. september.

I mellomtida går modninga som forventa etter krav til varmesum. Veldig store areal blir gulmodne i løpet av kommende veke, og dagens langtidsvarsel gir håp fra 23. september. Noe kan treskes på lørdag og enda mere mot slutten av dagens landtidsvarsel. Tilpass derfor bruken av glyfosat til den ordinære modninga, og unngå unødvendig bruk.

 

Utviklingstrinn for sprøyting

Første tillatte sprøytetidspunkt er BBCH 83, tidlig deigmodning. Siste sprøytetidspunkt for tvangsmodning er ved gulmodning, BBCH 87. Når det gjelder avling er sammenhengen enkel. Dess nærmere BBCH 83 det blir sprøyta, dess mindre kornavling i etterrenninga.

For samla avling er det ikke like enkelt å fastslå den lureste strategien. Er tapet større av 1. generasjon avling enn tilveksten i etterrenninga, er det best å sprøyte så tidlig som mulig etter at kornet har nådd BBCH 83.

I et forsøk med heilgrøde på NIBIO Kvithamar i 2016, auka avlinga av akset med om lag 50 kg pr dekar, fra BBCH 85 til BBCH 87.

BBCH 83 er definert som tidlig mating. Begrepet er lite brukt, men kjennetegnes av at innholdet i kornet er fuktig og osteaktig. Det er relativt enkelt å klemme ut innholdet. Et annet brukt uttrykk for tidspunktet er grønnmodning. Den første gulfargen er synlig på agnene og ryggsida av korna. På avstand har åkeren begynt å kaste farge. Fra grønnmodning til gulmodning går det om lag 14 dager. Avlinga av tørt bygg er om lag 75 % av avlinga på gulmodningsstadiet.

I tida omkring grønnmodning utvikler de fleste byggsorter raudross. Det er sterk raudfarging av inneragnene på kornet. Denne raudfargen forsvinner ved gulmodning.

Havre

Har generelt mindre behov for bruk av tvangsmodning med glyfosat, da de fleste åkrer vil gå fram innen rimelig tid. Det er viktig å ha i mente at havre bruker kortere tid fra den kaster farge til den er ferdig til tresking enn bygg. Havre som står i åpent lende, tørker som regel også raskere opp enn bygg.  

Kveite til fôr

Er prega av mye etterrenning, men i mange åkrer blir det meste gulmodent på naturlig måte mot slutten av september. Sannsynligvis gir bruk av glyfosat redusert risiko for groing i akset for det som er uferdig. I tillegg kan kanskje groinga stagnere i enkeltkorn som har groe ute når det blir sprøyta. Fordeler og ulemper må veies opp mot behandlingsfrist og muligheter til tresking

Værforhold ved sprøyting                                         

Glyfosat har best effekt når det blir sprøyta på tørre planter ved temperatur over 15 °C og luftfuktigheit mellom 70 – 85 %. Avhengig av middel må det minst være fra 1 - 5 timer opphold etter sprøyting og best effekt når det går mange timer før nedbør. Sprøyting ved lav temperatur trenger lengre tid for å gi god effekt.

For å oppnå bra effekt på botngras (tunrapp), er det viktig at det er tørt heilt ned. Det kan bli bra effekt på etterrenning og kveke uten at det er heilt tørt i botn, men det blir dårlig tunrappeffekt ved sprøyting mellom regnskurene.

 

Bilder

Til slutt noen bilder for å vise åkrer i ulike stadier, som ei forsiktig hjelp til de vurderingene som må gjøres.

På bildet til venstre er det tatt et tilfeldig planteuttak i toradsbygg. Ser ved første øyekast veldig grønt ut På bilde til høgre er enkeltplanter lagt ved sida av hverandre. Aks nr. 1 og 2 fra venstre er bare dager før gulmodning. Lengre nede på strået (ikke med på bilde er et større område mellom to leddknuter gult. Aks nr. 3 fra venstre er gulmodent og akset til høgre er ferdig for lenge sida.

 

På aks nr. 1 og 2 fra venstre kan en skimte raudrossa. Den er borte på aks 3 og 4 fra venstre.

Enkeltaksa er henta fra den samme toradsåkeren som er avbilda nedenfor.

Bygg med svakt skjær av grønt, trøskeklar i løpet av kommende uke uten glyfosat. Foto J.O Forbord

 

Toradsbygg med grei plassering – tåler å stå til det blir ferdig. Gulmoden om ei god veke. Foto J.O Forbord

Ferdig toradsbygg med noe i gulmodningsstadiet – høsteklart i neste godværsperiode. Foto J.O Forbord

Havre som har kasta farge, blir ferdig på normalt vis med større avling enn ved hjelp av glyfosat

Foto J.O.Forbord

Vårkveite – treng tida fram til sist i september. Foto J.O Forbord

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.