Ammoniakk i en gårdbrukers arbeidsmiljø

10.12.2018 (Oppdatert: 14.01.2019) Sandra Rian Asp

Bruksområder

Ammoniakk benyttes i hovedsak til produksjon av kunstgjødsel i form av flytende ammoniakk, ammoniumnitrat, ammoniumsulfat og ammoniumfosfat. Det benyttes som kjølemiddel til store kjøle og fryseanlegg, eksplosiver, kjemikalier og til behandling av halm.

Ammoniakk dannes også når husdyrgjødsel brytes ned og frigjøres.

Bønder er en av yrkesgruppene som er eksponert for ammoniakk i arbeidsatmosfæren. I år blir mye halm ammoniakkbehandlet for å benyttes som fôr til dyra. Både ved amoniakkbehandling og ved foring frigjøres det ammoniakk. Antall dyr, hvilket fôr som benyttes, hvordan gjødsel lagres og spres er også avgjørende for utslippene av ammoniakkgass. Ammoniakkgassen er fargeløs med stram og stikkende lukt. Det behøver ikke å være mye ammoniakkgass i luften før man kjenner den stikkende lukten som ammoniakk avgir.

 

Ammoniakk og helsefare

Helseskader etter eksponering for kjemikalier, er fortsatt et stort arbeidsmiljøproblem i Norge. Skadegraden avhenger av hvilket stoff man er eksponert for, samt måten vi blir eksponert på. Ammoniakkgass som frigjøres kan virke irriterende på øyne, slimhinner og på huden. Den største opptaksveien er som regel gjennom luftveiene. I og med ammoniakk er vannløselig vil det ved høy luftfuktighet samt dannelse av aerosoler(dråper) medføre at man kan få opptak av stoffet i de nedre luftveiene. Det vil medføre hevelse i luftveiene og pustebesvær og man kan oppleve en tilstand som minner om astmaanfall.

Man kan også utvikle en overfølsomhet for ammoniakk som medfører sykdomsfølelse ved eksponering. Det kan bli verre og verre for hver gang man eksponeres for stoffet.

Ved søl kan det forekomme at man får direkte opptak gjennom huden. Dette kan gi skader på huden som kan gi mye ubehag.

Desto høyrere eksponering man er utsatt for, desto mer helseskadelig vil det bli.

For å belyse fagmiljøenes syn på alvorlighetsgraden av å bli eksponert for ammoniakk-gass, kan det nevnes at det i 2012 ble besluttet å halvere grenseverdien* for ammoniakk.

Ved høye konsentrasjoner (5000-10 000 ppm**) vil inhalasjon av ammoniakk kunne være dødelig.

  

Forebygging

Mange er ikke er klar over alvorlighetsgraden ved eksponering , eller hvordan stoffene tas opp i kroppen. Et av de viktigste tiltakene er å tenke forebygging og beskyttelse ved arbeid med kjemikalier, både med bruk av verneutstyr, men også å tenke risiko ved lagring, transport og bruk. Å inneha førstehjelpskunnskaper om hvordan behandle raskt, kan bidra til redusert omfang av helseskade.


Viktig å tenke risiko
.

Å tenke over hva som kan gå galt, sannsynlighet for at det skjer og konsekvensen, gjør deg mer forberedt dersom noe skulle skje. Din lokale HMS Rådgiver kan hjelpe deg med å tenke risiko og finne gode tiltak, dersom man er usikker.

Bruk av tilstrekkelig og optimalt verneutstyr vil bidra til å redusere risikoen for helsefare der ammoniakk er en del av arbeidsatmosfæren. For å sikre seg, bør man benytte vernemaske med filter beregnet på ammoniakk. Dette kan være ett kombinasjonsfilter, eller et filter merket med K (grønn), som er spesielt beregnet på ammoniakk. Bruke øyevern for å forhindre at man får stoffet på øyne og bruk av hansker ved berøring av behandlet for. Med god kjemikaliehygiene som håndvask før inntak av mat eller røyk /snus vil slimhinner og mage få det mye bedre.

Gode rutiner på tilstrekkelig utlufting før bruk av ammoniakkbehandlet halm vil gi bedre arbeidsmiljø både for bonden og dyra.

(*Grenseverdi: maks gjennomsnitts-konsentrasjon av et kjemisk stoff en kan være eksponert for over en periode på 8 timer.)

(**PPM er engelsk for deler per million. Enheten benyttes for å angi konsentrasjoner i et stoff)

 

 

Kilder:

Arbeidstilsynet

Dsb

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.