Lokale

Graskvalitet i fjellstrøk 20.juni

Graset var slåtteklart 20.juni.

Les mer ›

Vanning til potet

Poteten bør ha jamn vanntilgang helt fra begynnende knollansetting fram til vekstavslutning. Nok vann bedrer knollansetting og beskytter mot flatskurv.

Les mer ›

Sikring av last

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet.

Les mer ›

Lite nedbør – og helt sikkert gjødsel igjen fra i vår til andreslåtten

Med så lite nedbør som vi har hatt de siste månedene, og med den relativt beskjedne førsteslåtten, er vi ganske sikker på at det er igjen næring fra vårgjødsla som vil bli frigjort nå når regnet kommer.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering i bygg rundt aksskyting.

Det er svært varierende hvor langt kornet har kommet i utviklinga nå, men mye åker er i stadiet begynnende aksskyting. Det har vært svært lavt smittepress i år med en tørr start på vekstsesongen.

Les mer ›

Resultat av grasprøver tatt ut 20. juni i Namdal

Her kommer resultatene fra grasprøver tatt ut 20. juni.

Les mer ›

Hest og slått

Som fôrprodusent til hest er det viktig å vite hva slags grovfôrbehov hesten har.

Les mer ›

Puss beitene nå

Selv om beitene har stått stille en periode nå, og kyr og kviger har forsynt seg av det «gode», ser det ut som om ugraset, som vanlig, klarer seg bra.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Insektangrep, en større utfordring etter en tørr forsommer?

Kraftige planter i god vekst motstår et angrep av insekter.

Les mer ›

Bakker med blåklokker og prestekrager skal vi ta godt vare på

Blomsterrike bakker finnes det ennå noen av i regionen vår, men de er truet først og fremst på grunn av gjengroing eller endret bruk av slike områder.

Les mer ›

Tiltak i korn

Utviklinga går raskt, og i en del kornåkre begynner snerpen å synes, slik at vurderinger rundt tiltak må gjøres. Dette blir tema på markdager i korn.

Les mer ›

Riktig bruk av gult varselslys

Mange bønder bruker gult varsellys når de er på veien. Imidlertid er det ikke alltid riktig å bruke dette varselet.

Les mer ›

Resultater fra grasprøver tatt 31. mai, 6. juni og 13. juni i Namdal

Her kommer resultatene fra grasprøver uttatt for 8 dager siden. Sannsynligvis har både fôrenhetskonsentrasjonen gått ned og NDF gått opp, så vi vil anbefale å få unna gjort med slåtten snarest mulig.

Les mer ›

Gjødslingsmengde til andreslåtten

En kombinasjon av dårlig overvintring (spesielt i raigras), lite busking, tørt vær og lite nedbør har gjort sitt til at mange har måttet ta førsteslåtten tidligere enn antatt.

Les mer ›

Kvalitetsprognoser i gras - resultater fra prøvetakinga den 13.juni

Vi tok også prøver den 13.juni, og mange har nok slått gras som svarer til kvalitetene som kommer fram denne uka

Les mer ›

Vannhusholdning og nitrogenmangel i korn

Forsommeren har vært preget av tørre forhold og en god del vind, noe som gjør at kornplantene en god del steder er preget av tørkestress.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - når skal en spre hvis sol og tørt?

Vi vet at husdyrgjødsla bør ut så fort som mulig etter slåtten, men solskinn og tørt varmt vær gir ikke gunstige spredeforhold.

Les mer ›

Høsteprognoser fjellbygdene - Oppdal

Uttak av kvalitetsprøver av gras.

Les mer ›

Tørke og gule kornåkrar

Mangel på nedbør er i ferd med å bli en utfordring i kornåkrene. Her får du tips omkring gulning, bladminerflue, fare for mangel på zink og mangan og fokus på pH

Les mer ›