Lokale

Overvintring og vårgjødsling til høstkorn

Det meste av høstkornet ser ut til å ha overvintret selv om det ser ut til å være noe forskjell om det er sådd rundt 15 september eller rundt 20 september.

Les mer ›

Bra beite og sunn kløver med rug i vekstskifte

Kløvertetthet har vist seg som et økende problem hos danske økoprodusenter de siste åra.

Les mer ›

Raudkløversortar i blanding med gras

Spørsmålet en prøver å finne svar på i denne forsøksserien er; Kan nye raudkløversortar konkurrere med de vi allerede har?

Les mer ›

Sjekkliste før byggestart

Vi går nå inn i en periode hvor mange gårdbrukere skal starte på sine byggeprosesser.

Les mer ›

Soppmidler i bygg fra Bayer CropScience

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Les mer ›

Ugrasforsøk i bygg

I 2016 var det gjennomført forsøk i bygg og hvete med ulike ugrasmidler alene eller i blanding, samt et ledd der en sprøytet etter råd utarbeidet av Vips-ugras.

Les mer ›

Grovfôr til sinkyr – et problem eller en løsning?

Fokuset på godt grovfôr er stort i disse dager. Begrepet godt grovfôr er derimot relativt, for det gjelder å produsere et fôr som passer til dyra som skal spise det.

Les mer ›

Ugrassprøyting - resistensstrategi i korn

Hva er resistens? Med resistens mener vi planter som har evne til å overleve plantevernmidler som de normalt sett ikke ville tålt. Resistensevnen er genetisk og resistens er et resultat av mutasjon.

Les mer ›

Tap av næring ved ensilering

I Norge oppleves det ofte store avvik i rå-avling i eng, til ferdig utnytta fôr. Ensileringsprosessen er en betydelig tapspost for næring i gras fra høsting på jordet til ferdig produkt.

Les mer ›

Pakking, løsning og jordarbeiding til vårkorn

Det er en tendens til bruk av stadig større og tyngre maskiner i jordbruket.

Les mer ›

Resultat fra feltet med økende mengde Grønn NPK – Kristin Staven 2016

I et forsøksfelt hos Kristin Staven, Namdalseid, prøvde vi ut ulike mengder med Grønn NPK for å se hvordan den virker som gjødsel i eng i ulike mengder.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i økologisk grøntproduksjon

NLR Trøndelag har de siste årene hatt mye fokus på nye sorter, kulturer og dyrkingsopplegg innen grønnsaksproduksjon.

Les mer ›

N-tilgangen om høsten- virkning på vinteroverlevelse og neste års avling

Det er mange myter rundt virkning av sen spredning av husdyrgjødsel på enga. Det snakkes om kjøreskader og sen eller dårlig innvintring , mens andre har erfaringer med positiv vekstevne året etter.

Les mer ›

Problemugras i gulrot

Mange i Trøndelag sliter år om annet med å få kontroll på ugraset balderbrå. Det gjør dyrkere ellers i landet også. Et nytt og farlig ugras som har kommet inn er søtvier.

Les mer ›

UGRASBEKJEMPELSE I GJENLEGGET!

En godt planlagt gjenleggssprøyting vil kunne bidra til at det er et mindre behov for å sprøyte de 4 første engåra og gjenleggsåret er den beste muligheten vi har til å bekjempe brysomme ugras.

Les mer ›

Resistensproblem i jordbær?

Mange dyrkere erfarte siste vekstsesong større andel råtning i jordbær enn normalt. Til tross for en tørr vår/forsommer var det råtning av både kart og bær.

Les mer ›

Nytt rådgivingsverktøy for potetprodusenter

Som produsent av potet, som produsenter av andre råvarer for øvrig, er man i dag vant med at det meste skal kunne dokumenters av produktets vei fra jord til bord og tilbake igjen.

Les mer ›

UGRASKAMP I ENG OG BEITE

Sprøyting vår/forsommer gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen.

Les mer ›

Lån eller leasing?

Driftsapparatet må stadig fornyes. Investeringer bør ikke skje på impuls, men etter en nøktern vurdering av behov og muligheter.

Les mer ›

Ikke en bonde å miste, - forslag på tiltak for å redusere ulykkesrisikoen

Å få kunnskap for å kunne redusere antall ulykker i norsk landbruk, var målet i forskningsprosjeket "sikkerhetskulur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk - situasjonsbeskrivelse og framtidig utfordringer" (Marit Øiens forskningsrapport 2011-2015)

Les mer ›