Lokale

På jakt etter bedre avling? -Disse grepene gjør en forskjell

De mest avgjørende faktorene for økt avling er kalking, grøfting, vekstskifte og god jordstruktur. Disse tiltakene har mer effekt enn sortsvalg.

Les mer ›

Bjørnkjeksa sprer seg

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Les mer ›

Husdyrgjødselaksjon 2017

Vet du hva innholdet i husdyrgjødsla hos deg er? Ikke? Finregner du på handelsgjødsel med har på flere hundre kubikk husdyrgjødsel du ikke vet hva inneholder?

Les mer ›

Kalking for pH-øking eller snøsmelting

Har du behov for å øke pH’en er det mulig å kalke på telen, og på den måten unngå kjøreskader. Faren for tap av kalk er liten, særlig på flate areal. En bør ikke over 300kg kalk pr dekar på gras.

Les mer ›

Matjorda – livsgrunnlaget for plantevekst

Vår matproduksjon begynner i jorda. God jordstruktur sikrer gode avlinger, god avlingskvalitet og –mengde. God jordstruktur gir effekt på planter med god plantehelse.

Les mer ›

Tid for søknad!

Søknad om produksjonstilskudd og RMP – frist 20.08.16 Vi minner om søknadsfristen 20. august for produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd.

Les mer ›

Sikring av last

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Riktig bruk av gult varselslys

Mange bønder bruker gult varsellys når de er på veien. Imidlertid er det ikke alltid riktig å bruke dette varselet.

Les mer ›

Ugrasharving

Ugrasharving er en viktig metode for å bekjempe frøugras i økologisk korn. Det går fort fra såing til at det er aktuelt med første blindharving.

Les mer ›

Våronn

God tørk og fint langtidsvarsel lover godt for ei fin våronn i vårt område. Som vanleg er det litt variasjon i opptørking etter jordart, hellingsretning og grøftetilstand.

Les mer ›

Hva inneholder husdyrgjødsla di?

Uttak av husdyrgjødselprøve kan gi oss en pekepinn på hva den faktisk inneholder. Andel vann, status i jord og ulike dyreslag er blant annet ting som påvirker hva gjødsla inneholder.

Les mer ›

Reduser risiko for kjøre og pakkeskader

Langtidsvarslet er lovande og det er gode utsikter til å komme i gang med såinga. Det er imidlertid viktig å ta nødvendige omsyn til jord og jordpakking om resultatet skal bli bra.

Les mer ›

Slam til gjødsel og jordforbedring

Slam er et restprodukt etter rensing av avløpsvann. Slam består av en stor andel organisk materiale og er rikt på næringsstoffer. Slam inneholder både nitrogen og fosfor.

Les mer ›

Storskala forsøk med forskjellig spredevogner

Bakgrunnen er å få mer kunnskap om når kjøreskader på enga oppstår vedrørende jordpakking og knusing av plantemateriale i kjøresporene.

Les mer ›

Start våronn så snart det er lagelig

Det er ingen grunn å vente med våronna når telen er borte og jorda er lagelig om våren, er vel en av konklusjonene etter våronnmøtet i korn med Hugh Riley.

Les mer ›

Hvor mye og hvordan skal vi vanne i hagebruket?

Det finnes i dag utstyr som kan hjelpe gårdbrukere til å bedømme behovet for vanning. Det er utviklet følere som graves ned på ønsket dybde og som sender signaler over nettet til en database.

Les mer ›

Instramminger i parallellproduksjon

Mattilsynet strammer inn på regelverket om økologisk parallellproduksjon.Praktiseringen av kravet om at sorter som dyrkes parallelt, skal være lette å skille, skjerpes inn fra 2015.

Les mer ›

Eierskifte og rekruttering

Bøndernes gjennomsnittsalder blir stadig litt høyere. Noen vil si at vi har en rekrutteringsutfordring, eller kanskje det handler om at de unge ikke slipper til?

Les mer ›

Jordprøvetaking høsten 2013

Som medlem i Norsk Landbrukrådgiving Nord-Trøndelag får du påminning når det igjen er tid for jordprøveuttak - hvert 6. år, og det er nå sendt ut brev til alle som står på lista for uttak i år.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side